REGULAMIN KOMISJI ŁOWIECTWA PODWODNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁETWONURKOWANIA

KOMISJA ŁOWIECTWA PODWODNEGO.
Awatar użytkownika
cormoran
Posty: 60
Rejestracja: 07 gru 2016, 9:25

REGULAMIN KOMISJI ŁOWIECTWA PODWODNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁETWONURKOWANIA

Post autor: cormoran » 07 gru 2016, 13:23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KOMISJI ŁOWIECTWA PODWODNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁETWONURKOWANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ I
KOMISJA ŁOWIECTWA PODWODNEGO
 1. Niniejszy regulamin Komisji Łowiectwa Podwodnego, zwany dalej regulaminem, określa podstawowe zadania oraz sposób działania Komisji.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu maja zastosowanie wyłącznie do Komisji Łowiectwa Podwodnego zwanej dalej Komisją.
 3. Komisja stanowi komórkę organizacyjną powołana przez Polski Związek Płetwonurkowania, zwany dalej PZPn.
 4. Komisja Łowiectwa Podwodnego składa się z 6 osób tj. trzy osoby ze Stowarzyszenia Spearfishing Poland, dwie osoby z KDP Mares Koszalin oraz jedna osoba z PZPn.
 5. Komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród swoich członków i informuje o tym Prezesa Polskiego Związku Płetwonurkowania. Komisja informuje również Prezesa PZPn, o każdej zmianie przewodniczącego Komisji.
 6. Kadencja Komisji upływa równocześnie z wygaśnięciem kadencji Zarządu PZPn.
 7. Członków Komisji powołuje i odwołuje przewodniczący Komisji.
 8. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności minimum połowy składu Komisji i obecności przewodniczącego Komisji. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 9. Zastąpienie członka Komisji w czasie trwania kadencji może nastąpić za zgodą przewodniczącego Komisji.
 10. Od członków Komisji wymagane jest uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach Komisji. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się, oprócz spotkań osobistych, za pośrednictwem internetu i telefonu.
 11. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji natomiast pracę Komisji nadzoruje Prezes PZPn.
 12. Komisja działa zgodnie z niniejszym regulaminem, wytycznymi statutu PZPn oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 13. Członkostwo w Komisji nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Za swoja prace na rzecz Komisji członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ II
PRZEBIEG PRAC KOMISJI
 1. Przewodniczący Komisji zarządza posiedzenia Komisji nie rzadziej niż jeden raz w roku z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Porządek obrad posiedzenia powinien zostać przesłany wszystkim członkom Komisji z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Przewodniczący Komisji może zarządzić posiedzenie Komisji na wniosek większości jej członków.
 4. Komisja może podejmować decyzje korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną za zgodą wszystkich członków Komisji.
 5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie Zarządu PZPn.
 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby trzecie / np. eksperci/ po uzyskaniu zgody przewodniczącego Komisji.
 7. Z każdego posiedzenia Komisji oraz podjętej decyzji musi być sporządzony protokół, który zostaje przekazany Zarządowi PZPn nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu posiedzenia.
 8. Po zakończeniu kadencji przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi PZPn sprawozdanie z pracy Komisji.

ROZDZIAŁ III
ZADANIA KOMISJI ŁOWIECTWA PODWODNEGO
 1. Występowania z wnioskami do Zarządu PZPn w zakresie spraw sportowych w tym organizacji systemu szkolenia łowców podwodnych, systemu wyłaniania talentów i wyróżniających się zawodników.
 2. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami i klubami zrzeszającymi łowców podwodnych celem pozyskiwania najlepszych praktyk łowieckich oraz ciągłego doskonalenia i organizacji rywalizacji sportowej.
 3. Opracowanie zasad powoływania zawodników do szerokiej kadry oraz reprezentacji narodowej.
 4. Organizacja obozów sportowych i warsztatów doskonalących praktyki oraz techniki stosowane w światowym łowiectwie podwodnym.
 5. Współpraca z organizacjami samorządowymi oraz mediami w zakresie rozwoju i promocji łowiectwa podwodnego w Polsce.
 6. Określenie zasad prowadzenia rankingu indywidualnego łowców podwodnych zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach krajowych.
 7. Dokonywanie analizy i rejestracji wyników sportowych zawodników kadry.
 8. Organizacja wykładów w zakresie polskiego prawa oraz zasad bezpieczeństwa, dotyczących łowiectwa podwodnego.
 9. Występowanie do Zarządu PZPn z wnioskami o wydanie dla łowców podwodnych licencji zawodnika krajowego i międzynarodowego.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu posiada Zarząd PZPn.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd PZPn.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZPn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opracował
Jan Więcławski
1BREATH 1SHOT 1KILL
ODPOWIEDZ